گزارشات تصویری

بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب

بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب
بازدید سرپرست فرمانداری سقز و مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان از پروژه خط انتقال 56 اینچ سراسری دهگلان- میاندوآب