گزارشات تصویری

کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار

کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار
کلنگ زنی خانه امید بازنشستگان در سقز با حضور معاون پارلمانی وزیر کار