گزارشات تصویری

کاشت نهال در گرامیداشت 5400 شهید استان کردستان، هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری

کاشت نهال در گرامیداشت 5400 شهید استان کردستان، هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری
کاشت نهال در گرامیداشت 5400 شهید استان کردستان، هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری
کاشت نهال در گرامیداشت 5400 شهید استان کردستان، هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری
کاشت نهال در گرامیداشت 5400 شهید استان کردستان، هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری
کاشت نهال در گرامیداشت 5400 شهید استان کردستان، هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری
کاشت نهال در گرامیداشت 5400 شهید استان کردستان، هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری
کاشت نهال در گرامیداشت 5400 شهید استان کردستان، هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری
کاشت نهال در گرامیداشت 5400 شهید استان کردستان، هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری