گزارشات تصویری

وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز

وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز
وداع با يار و امين مردم و خادم وطن؛ مرحو م سرهنگ حميد رضايي، فرمانده انتظامي سقز