گزارشات تصویری

نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96

نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96
نشست فرماندار سقز با اصحاب رسانه در اسفندماه 96