گزارشات تصویری

مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری

مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری
مشاور امور ایثارگران ریاست جمهوری در سقز، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و حضور در شورای اداری