اخبار

قوانین تبلیغاتی انتخابات مجلس

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قوانین تبلیغات انتخابات مجلس به شرح زیر است.
قوانین تبلیغاتی انتخابات مجلس
فصل چهارم : تبلیغات
ماده 39 ـ از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی ، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می باشد .
مـاده 40 ـ تـبلـیغات انتـخـاباتی نـامزدهای نمایندگی هشـت (8) روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می شود و دقیقاَ بیست و چهار (24) ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می پذیرد .
ماده 41 ـ چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی از اعلام نظر شخصیتها در تأیید خود استفاده کنند ، لازم است اولاَ اعلام نظر شخصیـتها بـدون ذکر عنوان و مسئولیت باشد ، ثانیاَ مدرک کتبی امضا شده ایشان ، تسلیم هیأت اجرائی شده باشد .
ماده 42 ـ پس از اعلام حمایت گروههـا و مـجامع و اقـشار مختلـف بـه نامـزد مورد نظر ، وی می تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید .
ماده 43 ـ نصب هرگونه تابلو که نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد ، بلامانع است.
ماده 44 ـ عکس برای تراکت ، زندگی نامه و جزوه در صورت رعایت موارد زیر ، نوع و محدودیت خاص دیگر نداشته و رنگی یا غیر رنگی بودن کاغـذ یا نـوشتـه آثـار تبـلیغاتی مجاز بلامانع است . مقصود از تراکت ، هرنوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 * 20 سانتی متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می گردد . زندگی نامه و جزوه نیز هرنوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 15 * 20 سانتی متر تجاوز نماید .( بر اساس اصلاحیه قانون مصوب 95/3/3 مجلس شورای اسلامی اندازه آثار تبلیغاتی شامل کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر حداکثر در قطع 50*70 و بر اساس تبصره 2 (الحاقی 86/12/1) ماده 57 قانون، اندازه عکس حداکثر در قطع 10*15 مجاز می باشد)
ماده 45 ـ این ماده حذف گردید .
ماده 46 ـ نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به صورت پلاکارد توسط اقشار ، گروهها و احزاب و جمعیتها به شرطی مجاز است که فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصی نداشته باشد .
ماده 47 ـ نامزدهای انتخاباتی می توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترک نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.
مـاده 48 ـ نـصب و استفـاده از بلـندگو صرفاَ در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایـشان مـجاز اسـت. استفـاده از بـلنـدگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبـلیغاتی ممنوع می باشد .
ماده 49 ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی موظف اند قبل از شروع اخذ رأی ، هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را از محل شعب ثبت نام امحا نمایند و تـرتیبی اتخاذ کنند که در طول ساعات رأی گیری نیز محل اخذ رأی عاری از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها باشد .
ماده 50 ـ تشکیلات ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنـها در مراکز بخشها ( اعم از اینکه مرکز بخش ، شهر یا روسـتا بـاشد ) شهرها و شهرستانها مـجاز بـوده و در شـهـرهای بـزرگ در هـر منطقه شـهرداری می توان یک محل به عنوان ستاد تبلیغاتی دایر کرد . قبل از تشکیل ستاد لازم اسـت مـحل ستـاد و نـام مسـئول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد .
مـاده 51 ـ نـامزدهـای نـمایندگی باید طرفداران خـود را بـه نحو مقتضی توجیه نمایند تا از پاره کردن یا محو آثـار تبـلیغاتی سایر نامـزدها خـودداری کننـد و برعلـیه دیگر نـامزدهای انتـخابـاتی به هیچ طریقی تبلیغ ننمایند .
ماده 52 ـ شهرداریها می توانند با استفاده از امکانات محلی ، مکانهای مناسبی را برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند .(بر اساس اصلاحیه قانون مصوب 95/3/3 مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره الحاقی به ماده 61 قانون؛ این ماده بدین شرح است: شهرداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان های مناسبی اعم از ثابت یا سیار برای الصاق و یا ارائه آثار ثبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.)
ماده 53 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند از طریق نیروی انتظامی ، شهرداری و سایر مراجع محلی نسبت به امحای آثار تبلیغاتی که در محلهای ممنوع نصب شده اند ، اقدام نمایند . 

تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه 24 بهمن آغاز می شود. در حوزه انتخابیه شهرستان های سقز و بانه، 14 داوطلب با هم برای تصاحب یک کُرسی رقابت می کنند. انتخابات دوم اسفندماه 98 در 220 شعبه برگزار می شود.
 

بازدید [ 125 ]