فرمانداران پیشین شهرستان سقز

حمزه عباسی( 1321). فوق دیپلم. از تاریخ 10 آذرماه 58 تا یکم تیرماه 59
حسین الدشی. لیسانس. از تاریخ 2 مردادماه 59 تا 21 آذرماه 60
هادی درفشی(1335).لیسانس. از تاریخ 22 آذرماه 60 تا 23 دی ماه 61
کاظم شیخ فروتن(1336). فوق دیپلم. از تاریخ 23 مهرماه 62 تا یکم مرداد 64
داود مددی(1334). لیسانس. از تاریخ 2 مرداد ماه 64 تا 15 مرداد ماه 68
اسماعیل مسعودی(1334). دیپلم. از تاریخ 16 مرداد ماه 68 تا 10 فروردین 73
محمد صادق مصطفی زاده(1334). دیپلم.از تاریخ 13 آذرماه 73 تا 26 تیرماه 75
حسین هاتفی فارمد(13341) . لیسانس.از تاریخ 27 تیرماه 75 تا 15 فروردین 77
محمد حسین عباس آبادی(1338). فوق لیسانس. از تاریخ 16 فروردین 77 تا 23 آبان ماه 78
میرناصرالدین موسوی منش(1336). لیسانس.از تاریخ 25 آذرماه 78 تا 29 آذرماه 78
مرتضی حیدری(1343). فوق دیپلم.از تاریخ 11 خرداد 79 تا 13 تیرماه 81
حسین فیروزی(1346). فوق لیسانس. از تاریخ 14 تیرماه 81 تا 16 خرداد 85
کریم افشاریان(1339).لیسانس. از تاریخ 17 خردادماه 85 تا 4 مهرماه 91
نادر فخری(1347).لیسانس. از تاریخ 5 مهرماه 91 تا 3 آبان 93

علی اکبر ورمقانی(1347)، لیسانس. از تاریخ 4 آبان 93 تا 30 اردیبهشت ماه 97

کامیل کریمیان(1355)، فوق لیسانس از تاریخ 31 اردیبهشت ماه 97 تا 22 مهرماه 97 به عنوان سرپرست

بازدید [ 2599 ]