اخبار

یادداشت: به مناسبت روز ملی روستا

ضرورت توجه به برنامه های توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی در روستاها

سامان عرفانی، بخشدار مرکزی: بدینوسیله با تبریک روز ملی روستا به همه ی روستاییان عزیز بویژه اهالی محترم بخش مرکزی سقز نکاتی چند در خصوص توسعه در روستاها بیان می دارم باشد که مورد امعان نظر قرار گیرد.
ضرورت توجه به برنامه های توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی در روستاها

(سرنوشت اغلب کشورهای جهان در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است)
تغییرات فزاینده جوامع که بسیاری از آنها متأثر از پدیده جهانی شدن در عصر ارتباطات و اطلاعات است، جوامع روستایی را با تهدیدها و فرصت هایی مواجه می سازد که ضرورت تدوین برنامه های مناسب بر اساس اصول توسعه پایدار، می تواند یکی از راهکارهای کلیدی و موثر در این زمینه باشد.
در این چارچوب،  ارزیابی جایگاه مدیریت برنامه ریزی روستایی در برنامه های ملی بر اساس اصول توسعه پایدار و عدالت مکانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در پهنه و قلمرو ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است  تا کمتر در تحلیل شرایط روستاها بویژه در بحث دانش بومی(به عنوان سنگ بنای توسعه) مفاهیم «واپسگرایی» و «ایستایی» مطرح شود.
زیرا  این رویکرد عموما ناشی از افکار، رویکرد‌ها و نظریه‌های کلاسیک توسعه از جمله نوسازی و رهیافت های انتقال فناوری به کشاورزان کشورهای در حال توسعه بوده است.
 اما می‌توان گفت که با بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از کاربرد فناوری های پیچیده و استفاده جانبدارانه از فرهنگ غربی در کشور‌های در حال توسعه، رویکردها و نظریه های درون‌زا و  پایدار روستایی، راهبرد‌های کشاورزی و اقتصاد مقاومتی باید در اولویت نخست برنامه ریزان حوزه روستایی قرار گیرد تا با تکیه بر ظرفیتهای محلی، دانشها و مهارتهای مردمان روستایی همچنان نجات بخش جوامع و سرنوشت ساز باشد.


بازدید [ 622 ]
برچسب ها