شرح وظایف فرمانداری ویژه و بخشداری ها

وظایف فرمانداری ویژه و عوامل ذیربط
•    مقدمه
•    وظایف و اختیارات فرماندار
•    معاونت
•    بخشداری ها
•    دفتر فرماندار
•    دبیر تعزیرات آرد و نان
•    حراست
•    دفتر سیاسی
•    روابط عمومی و ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات
•    ارزیابی عملكرد
•    وظایف بازرسی
•    وظایف پاسخگویی به شكایات
•    كارشناس اداری و مالی
•    امور اجتماعی و انتخابات
•    دایره عمران
•    دفتر شهر و روستا
مقدمه
وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 24 ماده و 16 تبصره مورد تصویب قرار گرفت . با عنایت به این كه برابر ماده 24 مصوبه فوق «كلیه وظایف و اختیاراتی كه بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را ( به استثنای قائم مقام شورای شهر ) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند » لذا ذیلا با استفاده از اختیارات و مسئولیت های استانداران ، وظایف و اختیارات فرماندار و وظایف واحدهای مختلف فرمانداری تبیین می گردد :

وظایف و اختیارات فرماندار

1- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه یاد شده ، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذكور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد .
  2- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .
 3- هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .
  4- كلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفین برابرمقررات رفتار خواهد شد .
 5- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها .
 6- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .
 7- پیشنهاد تشكیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه .
 8- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .
 9- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .
10- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، كالا و ارز .
11- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .
12- فراهم آوردن موجبات تشكل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه
13- تشكیل و هدایت شوراهایی كه مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانین ومقررات مربوطه .
 14- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .
15- اجرا و نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاب هایی كه به موجب قانون برگزار می گردد .
  16- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات كشوری .
 17- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .
   18- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .
   19- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .
 20- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .
•    21- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی .
•    22- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .
•    23- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله .
•    24- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .
•    25- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .
•    26- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .
•    27- نظارت و بازرسی از كلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگان های مذكور .
•    28- ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .
•    29- فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
•    30- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .
•    31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان .
•    32- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاكید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .
•    33- هدایت و هماهنگی فعللیت های بانكی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .
•    34- اجرای سایر وظایفی كه در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری ، سرشماری و آمارگیری كارگاهی ، ریشه كنی فلج اطفال و ...
•    35- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران كل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد .
•    36- چنانچه بین فرماندار و مدیر كل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتی مركب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود
•    37- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .
•    38- كلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .
•    39- در مواردی كه فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد .
•    40- فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان كه به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .
•    41- كلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی كه به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
•    42- كلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .
•    43- كلیه شوراها ، ستادها و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشكیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .
•    44- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید .
•    45- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، كارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد . تركیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه كار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
•    46- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی كه رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد .
آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام تشریفات مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر كشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بنا به مراتب فوق همان گونه كه ملاحظه می شود وظایف فرماندار از گستردگی خاصی برخوردار می باشد و با عنایت به این امر بدیهی است كه فرماندار برای ایفای مسئولیت های مذكور باید ساز و كار لازم را فراهم نماید لذا بخشی از وظایف فرماندار شهرستان توسط بخشداری ها و واحدهای مختلف فرمانداری از جمله امور اجتماعی و انتخابات ، دفتر شهر و روستا ، دایره عمران ، تعزیرات آرد و نان ، دفتر سیاسی و حراست ، اداری و مالی و روابط عمومی انجام می گیرد كه ذیلا قسمت هایی از وظایف واحدهای فرمانداری تشریح می شود :

معاونت
معاون فرماندار علاوه بر این كه در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا می باشد و بر عملكرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید .
الف ) نظارت و بازرسی :
  1- تشكیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار
 2- نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان
 3- اعمال نظارت ویژه بر عملكرد كمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه
4- تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان
  5- ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه
 6- پیگیری عملكرد كلیه دستگاه های اجرایی و بررسی كیفیت و كمیت كار آن ها
 7- دبیر جلسه شورای اداری
 8- پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و كاركنان فرمانداری

ب ) امور اجتماعی :
•    1- جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان
•    2- پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم
•    3- برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فماندار
•    4- تشكیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها
ج ) امور اقتصادی :
•    1- ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد كارخانجات و واحدهای زیر بنایی .
•    2- بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی
•    3- تلاش در ایجاد شركت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان
د ) مسائل فرهنگی و آموزشی :
•    1- اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی
•    2- تشكیل جلسات مربوطه در این راستا
•    3- پیگیری ایجاد مراكز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار
•    4- پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و ...

بخشداری ها
الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش :
•    1- اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش
•    2- جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری
•    3- شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش
•    4- شركت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار
ب ) امور نظارت و بازرسی
•    1- اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
•    2- سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی
•    3- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشاركت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد .
•    4- نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش
ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :
•    1- پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
•    2- تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش
•    3- بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری
•    4- پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش
•    5- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش
د ) امور اجتماعی :
•    1. رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش .
•    2. تشكیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه .
•    3. پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش
•    4. دست یابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش
•    5. برقراری ارتباط نزدیك با مئولین بخش
•    6. تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش
•    7. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش
•    8. بررسی نیازها و مشكلات روستائیان
•    9. انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق

دفتر فرماندار
•    1- تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد
•    2- پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همكاران
•    3- راهنمایی ارباب رجوع
•    4- جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان
•    5- رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات
•    6- پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه
•    7- ارجاع كارها قبل از وقت اداری به واحدها
•    8- در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
•    9- دسته بندی و مرتب كردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
•    10- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

دبیر تعزیرات آرد و نان
•    1- انجام كلیه موارد مربوط به دبیر خانه تعزیرات و نظارت بر توزیع آرد در سطح خبازی ها
•    2- پیگیری امور مربوط به ارد خانه پز روستایی
•    3- تهیه گزارش در خصوص میزان آرد توزیعی در شهرستان
•    4- نظارت بر كار خبازی ها و كشف و ضبط گندم - ارد - سبوس خارج از شبكه
•    5- طرح مشكلات و تخلفات خبازی ها در جلسات تعزیرات آرد و نان و تهیه صورتجلسات
•    6- تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز تعزیرات
•    7- كنترل كار بازرسان آرد و نان به صورت مداوم
•    8- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

حراست
•    1- پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
•    2- برقراری كشیك حفاظتی جهت انجام امور اداری
•    3- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
•    4- هماهنگی با حراست استانداری
•    5- همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان
•    6- جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
•    7- بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح
•    8- اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده
•    9- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
•    10- انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
•    11- سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق
•    12- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
•    13- تشكیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها

دفتر سیاسی
•    1- انجام امور مربوط به تلكس ، فاكس ، بی سیم و تلفن
•    2- بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی كه از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مكاتبه می شود
•    3- طرح و تعقیب دعاوی كیفری مربوط به فرمانداری
•    4- رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی
•    5- بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین
•    6- رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت
•    7- مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن
•    8- پیش بینی های لازم برای تشكیل جلسه مربوط به كشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...)
•    9- مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی
•    10- پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین
•    11- جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
•    12- تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشكلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و كارگری و غیره
•    13- كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص
•    14- تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
•    15- تهیه صورتجلسات كمیسیون قاچاق ، سرقت و كمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه
•    16- ارائه پیشنهادات و راه حل های ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی
•    17- تشكیل جلسه كمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات
•    18- پیگیری امور مربوط به تشكل های سیاسی
•    19- جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ...
•    20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

روابط عمومی و ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات
•    1- جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
•    2- بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری
•    3- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین
•    4- همكاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشكله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعكاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها
•    5- ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات
•    6- همكاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی
•    7- انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری
•    8- ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه
•    9- در صورت تامین اعتبار اداره كتابخانه فرمانداری
•    10- همكاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
•    11- انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
•    12- تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
•    13- ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشكلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
•    14- تهیه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق
•    15- حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشكلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
•    16- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق
•    17- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
•    18- همكاری در زمینه تشكیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان
•    19- تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف
•    20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

ارزیابی عملكرد
•    همكاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن
•    اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملكرد و تكمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
•    احصاء فرم های تكمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شورای تحول اداری یا كمیسیون تحول اداری دستگاه
•    همكاری و هماهنگی با شورای (یا كمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تایید امتیازات
•    بررسی برگه های تكمیل شده و تایید آن ها بر اساس عملكرد واقعی توسط شورای (یا كمیسیون) تحول اداری
•    پیگیری و اجرای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی ، موسسات و شركت های دولتی وابسته تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مقاطع زمانی تعیین شده
•    نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملكرد در دستگاه اجرایی ، موسسات و شركت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
•    انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملكرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم
•    انجام سایر اموری كه در چارچوب برنامه های ارزیابی عملكرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارجاع می گردد
•    دریافت برگه های تكمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذی ربط و تلفیق آن ها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذی ربط

وظایف بازرسی
•    تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه
•    بازرسی از عملكرد مدیران و كاركنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و كاركنان با ارباب رجوع
•    تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملكرد واحدهای مختلف
•    برقراری ارتباط با سازمان بازرسی كل كشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، كمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
•    تجزیه و تحلیل عملكرد واحدها ، مدیریت ها و كاركنان بر اساس بازرسی های انجام شده
•    كشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه
•    آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همكاری واحد آموزش دستگاه
•    اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملكرد كاركنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط

وظایف پاسخگویی به شكایات
•    دریافت شكایات حضوری و مكتوب مردم (مراجعین) از واحدها و كاركنان دستگاه
•    بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شكایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاكی
•    بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی كل كشور
•    پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شكایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاكیان
•    جمع بندی شكایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شكایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به گونه ای كه موجب كاهش شكایات مردمی گردد
•    پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
•    پیگیری برای ارسال پاسخ به شاكیان

كارشناس اداری و مالی
•    1- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانكی
•    2- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانكی و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
•    3- همكاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
•    4- تهیه لیست حقوق و مزایای كاركنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز
•    5- اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
•    6- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احكام استخدامی كاركنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام
•    7- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احكام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
•    8- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
•    9- انجام امور مربوط به انتقالات
•    10- پیگیری احكام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
•    11- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهای فرمانداری
•    12- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
•    13- رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
•    14- ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
•    15- رسیدگی به كلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن كارهای انجام شده طبق قرارداد
•    16- تهیه و تنظیم نمونه های مكاتباتی
•    17- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
•    18- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها
•    19- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
•    20- انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه كاركنان
•    21- تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی كاركنان
•    22- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی كه در انبار نگهداری می شود
•    23- پیشنهاد پست های جدید به تناسب كارهای جدید
•    24- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
•    25- تهیه لیست كشیك كاركنان
•    26- معرفی كاركنان جهت شركت در كلاس های توجیهی و آموزش كوتاه مدت
•    27- تشكیل جلسات شورای كاركنان و پیگیری مصوبات
•    28- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه
•    29- نظارت بر حضور و غیاب كاركنان
•    30- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری
•    31- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

امور اجتماعی و انتخابات
•    1- بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان
•    2- تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه
•    3- تحقیق پیرامون مسائل و مشكلات و آسیب های اجتماعی و ارائه زراه حل های مناسب برای رفع آن ها
•    4- بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی
•    5- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعی
•    6- بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
•    7- بررسی شكایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها
•    8- پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی
•    9- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات
•    10- برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات
•    11- تهیه شناسنامه انتخاباتی
•    12- شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و كنترل انتخابات به فرماندار
•    13- استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم
•    14- تكمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان
•    15- مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات كشوری در شهرستان
•    16- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات كشوری
•    17- تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذكور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی
•    18- تهیه گزارش از كارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه
•    19- پیگیری و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا
•    20- دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، كمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات
•    21- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

دایره عمران
•    1- تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت كشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها
•    2- بررسی و مطالعه و همكاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان
•    3- هماهنگی و همكاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر كارهای شهرداری
•    4- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار
•    5- تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها
•    6- همكاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها
•    7- كنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ...
•    8- گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها
•    9- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات
•    10- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
•    11- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همكاری با كارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر
•    12- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی كه نقص دارند و كنترل میزان مصالح مصرف شده
•    13- تشكیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات
•    14- پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی
•    15- پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر
•    16- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء كمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت
•    17- تشكیل جلسه كمیته برفروبی و پیگیری مصوبات
•    18- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنین طرح هایی كه از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد
•    19- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

دفتر شهر و روستا
•    1- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها
•    2- همكاری در زمینه برنامه ریزی عمرانی فرمانداری در رابطه با تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها و شهرها
•    3- بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری و خودكفای آن ها
•    4- بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذی ربط
•    5- تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات
•    6- بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آن ها
•    7- نظارت بر كار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاكسیرانی و شركت حمل و نقل
•    8- انجام امور مربوط به بخش كشاورزی ، صنایع ، ترافیك ، اصناف ، كمیسیون نظارت ، تعزیرات حكومتی و تنظیم بازار
•    9- پیگیری امور مربوط به سوخت رسانی در سطح شهرستان و سركشی و نظارت بر توزیع مواد سوختی توسط فروشندگان
•    10- ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی های شهرستان اعم از شهر و روستا و پیگیری نارسایی ها از طریق ادارات شهرستان و استان
•    11- انجام كلیه امور مربوط به تسویه حساب ها با فروشندگان و عاملین
•    12- جمع بندی توزیع مایحتاج و ارزاق عمومی وارده به شهرستان و پیگیری نارسایی ها و مشكلات موجود در این زمینه
•    13- انجام امور مربوط به طرح تكریم ارباب رجوع
•    14- پیگیری امور مربوط به اشتغال و تشكیل كمیته اشتغال و نظارت بر طرح های تولیدی و خدماتی شهرستان و پیگیری و جمع بندی اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباری
•    15- پیگیری امور مربوط به حوادث قهری و غیر مترقبه در سطح شهرستان
•    16- جمع آوری آمار و امكانات رفاهی و خدماتی ، فرهنگی و بهداشتی شهرستان اعم از شهر و روستا
•    17- آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد
•    18- تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت
•    19- تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستایی
•    20- رسیدگی به امور اصناف و اتحادیه های ذی ربط
•    21- جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومی در شهرستان (شهر و روستا) و انعكاس به مسئولین ذی ربط
•    22- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

وظايف بخشدار
•    1- حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت
•    2- مراقبت در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصاد محلی
•    3- ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل
•    4- اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها
•    5- نظارت بر تامین و فراوانی و مرغوبیت خواروبار و مایحتاج عمومی با جلب همكاری بخش خصوصی
•    6- مراقبت در امور مربوط به سپاهیان انقلاب و فراهم آوردن تسهیلات لازم در انجام وظایف آنان
•    7- مراقبت نسبت به امور آموزشی خاصه در امر تعلیمات ابتدائی و جلب همكاری اهالی در امر پیكار به بی سوادی
•    8- مراقبت در پیشرفت امور مربوط به تربیت بدنی و پیشاهنگی و همكاری در تهیه و تدوین زمین و وسایل مورد نیاز
•    9- نظارت در امر بهداشت و بهداری بویژه نسبت به بیماریهای همه گیر و ناشناخته واعلام فوری به فرمانداری و سازمانهای مسئول برای مبارزه و جلوگیری از شیوع بیماری با تشریک مساعی مسئولین بهداری
•    10- نظارت درامر کشاورزی و دامپروری
•    11- تشریک مساعی با مسئولان امر برای تشکیل و برقراری خانه های اصناف و فرهنگ روستایی
•    12- بررسی و تهیه پیشنهادهای امر برای ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه
•    13- نظارت در ساختن راهها بویژه راههای فرعی و تاسیس پاركها ، باشگاهها و نظایر آن از طریق تشویق مردم به خودیاری
•    14- نظارت در حفظ ابنیه و آثار ملی و باستانی و تشریک مساعی با مسئولان امر
•    15- مراقبت و تشریک مساعی در پیشرفت و حسن جریان امور مربوط به سازمانها و جمعیتهای خیریه
•    16- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم برای ایجاد واحدهای دولتی مورد نیاز در بخش به منظور رفع نقائض و احتیاجات واحدهای موجود
•    17- رسیدگی و اقدام نسبت به كلیه شكایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و رفع شكایات شاكی باستثنا مواردی كه موضوع در صلاحیت مراجع قضائی است.
•    18- نظارت در مسائل مربوط به ترفیه حال كارکنان دولت در سطح بخش از قبیل ایجاد باشگاهها و نظایر آن
•    19- تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت ماموریت جهت اداره آرشیو و گزارشهای وزارت کشور و كسب اطلاع درباره شخصیتهای محلی
•    20- تشویق و ترغیب مردم به امر خودیاری و مشاركت آنان در امور محلی و واگذاری كار مردم به مردم
•    21- سرکشی مرتب به كلیه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان روستاها و کوشش در تامین خواسته های آنان
•    22- انجام انتخابات مجلسین سناو شورای ملی طبق قانون وآئین نامه های مربوطه
•    23- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئین نامه های مربوطه
•    24- انجام سایر امور انتخاباتی طبق وظایفی كه در قوانین مربوط مقرر است
•    25- نظارت در امور انجمنهای ده و صدور دستورهای مقتضی به کدخدایان
•    26- بررسی و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت كارکنان بخشداری و شهرداریها و کدخدایان حوزه بخش و تهیه پیشنهاد لازم برای بالا بردن سطح مهارت و كارائی آنان
•    27- اجرای وظایفی كه قانون وظیفه عمومی بعهده بخشداران محول کرده است
•    28- مراقبت در حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال
•    29- تشکیل مرتب شورای عمرانی بخش برای اجرای وظایف مقرره و همچنین شورای اداری بخش ازنظر هماهنگ کردن فعالیتهای دستگاههای دولتی در جهت سیاست عمومی دولت
•    30- نظارت در امور شهرداریها ی حوزه بخش طبق قانون شهرداری
•    31- نظارت در ایجاد سرویسهای حمل و نقل بین دهات حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل در حدود آئین نامه های مذهبی
•    32- انجام وظایف مربوط به تشریفات و برگزاری جشنهای ملی و اعیاد مذهبی
•    33- ایجاد تسهیلات در بازدیدهای شخصیتهای داخلی و خارجی از حوزه بخش و انجام تشریفات مربوطه
•    34- مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق
•    35- نظارت در امور جهانگردی و جلب سیاحان
•    36- انجام وظایفی كه قوانین و مقررات مربوط درباره اتحادیه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها برای بخشدار مقرر داشته است
•    37- مراقبت در حسن جریان امور اداری و دفتر بخشداری و انجام سریع و دقیق دستورهای اداره كه از طرف مقامات مافوق صادر گردیده است
•    38- دریافت و کشف و تهیه و ارسال نامه های محرمانه و تلگرافهای رمز و اسناد محرمانه
•    39- تهیه و تنظیم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غیر منقول فرمانداری
•    40- بررسی و برآورد اعتبارات مورد نیاز بر حسب دستورالعملهای ابلاغی از طرف استانداری به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسلیم و نگهداری حسابهای مربوطه
•    41- گزارش وقایع بخش به فرمانداری بطور مرتب
•    42- اجرای وظایفی كه قانون نظام صنفی بعهده بخشدار محول کرده است

وظایف دهیاری ها
ماده 10 - وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است :
•    1- بهبود وضع زیست محیطی روستا
•    2- كمك به شورا در خصوص بررسی و شناخت كمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم
•    3- تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست های دولت
•    4- مشاركت و همكاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا
•    5- همكاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت تثبیت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوط
•    6- تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی
•    7- همكاری موثر با مسئولان ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا
•    8- تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج ، توسعه و بازاریابی محصولات كشاورزی و دامی روستا
•    9- اجرای مصوبات شورا
•    10- همكاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ،‌حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی
•    11- اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری حسن اجرای آن ها .
•    12- مراقبت ، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری
•    13- همكاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آ ن ها
•    14- مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط
•    15- ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار
•    16- حضور دهیار در زمان و مكان مقرر و پاسخگویی به سوالات در صورت تقاضای شورا
•    17- ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری
•    18- تهیه تعرفه عوارض با همكاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر مراحل قانونی
•    19- وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین
•    20- مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها ، نانوایی ها ، قصابی ها ، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماكن غیر بهداشتی به مسئولان ذی ربط
•    21- برآورد ، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب
•    22- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا
•    23- فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها ، كوچه ها میدان ها ، پارك ها ، فضاهای سبز ، ورزشی و آموزشی ف مراكز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آن ها از طریق دهیاری و همكاری در زمینه طرح بهسازی روستا
•    24- تنظیف ، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تامین آب و روشنایی در حد امكان
•    25- كمك در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب ، برق و مخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذی ربط (وزارتخانه های جهاد كشاورزی ، نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و شركت آب و فاضلاب روستایی)
•    26- مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و تشریك مساعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی برای واكسیناسیون در جهت پیشگیری از بیماری های واگیر
•    27- جلوگیری از تكدی گری و واداشتن متكدیان به كار
•    28- انجام معاملات دهیاری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول ، مقاطعه ، اجاره و استجاره
•    29- ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها
•    30- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا
•    31- همكاری در جلوگیری از شیوع بیماری های انسانی و حیوانی واگیر و مشترك انسان و دام ، اعلام مشاهده این گونه بیماری ها به مراكز بهداشتی درمانی و دامپزشكی محل یا سایر مراكز ذی ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلا ، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر ، بلاصاحب یا مضر
•    32- تشریك مساعی با سازمان میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همكاری با مسئولان ذی ربط برای اداره ، احداث ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امكانات
•    33- صدور پروانه برای ساختمان هایی كه در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره 4940 مورخ 22/2/1355 و سایر مقررات
•    34- همكاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدوزر پروانه های كسب
•    35- معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد امام خمینی و مساعدت به آن ها در حد امكانات
•    36- همكاری در نگهداری و تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاه های ذی ربط
•    37- مساعدت و همكاری با كشاورزان در جهت معرفی محصولات كشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراكز شهری و نمایشگاه های ذی ربط
•    38- پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی
•    39- همكاری با واحدهای امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه و. بلایای طبیعی
•    40- گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیكی طرح ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه كارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند (ه) ماده (68) قانون شوراها
•    41- همكاری با دستگاه های ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای لازم و تعیین كاربری اراضیواقع در روستا به منظور گنجاندن آن در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا
•    42- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط
•    43- همكاری با مراجع در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب
•    44- پی گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل كشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت
•    45- اجرای مقررات دهیاری كه جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تایید شورای اسلامی بخش رسیده ، پس از اعلام برای كلیه ساكنان روستا لازمالرعایه است .
•    46- پیشنهاد نام گذاری معابر و اماكن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارایه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم
•    47- شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین كار برای افراد جویای كار با همكاری دستگاه های ذی ربط

آدرس : سقز - میدان قدس - فرمانداری سقز کدپستی : 157/66815
برای ارتباط با فرمانداری سقز می توانید بر اساس نیاز با یکی از شماره های زیر تماس حاصل نمائید :
•    فرمانداری:  36222024و 36224525، 36227208 -087
•    دفتر فرماندار: 36224535-087
•    معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی: 36228161-087
•    معاونت فنی و عمرانی: 36228141-087
•    نمابر: 36229223-087
•    پست الکترونیکی: admin@saghez.gov.ir
•    پست الکترونیکی فرماندار: farmandar@saghez.gov.ir
 
مشخصات بخشداریهای سقز
نام بخشداری    شماره تلفن    آدرس
مركزی    087-36237333    بلوار انقلاب- بالاتر از اداره برق
زیویه    087-36622044    شهر صاحب
سرشیو    087-36353252    روستای حسن سالاران
امام    087-36629473    روستای سنته
 


•    فرمانداری و فرمانداری ویژه
•    تعریف فرمانداری ویژه:
•    
فرمانداری ویژه یکی از مراکز دولتی وابسته به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران است که از نظر سلسله‌مراتب اداری فراتر از فرمانداری و فروتر از استانداری قرار دارد.
•    
فرمانداری ویژه بخش عمده‌ای از اختیارات استانداری را دارد و تشکیلاتی است که از فرمانداری گسترده‌تر، توانمندتر و بزرگتر ولی از استانداری، کوچکتر و محدودتر است.
•    
این مرکز در شهرستان‌هایی که دو شاخص از میان شاخص‌های سه‌گانه زیر را دارا باشند، تأسیس می‌شود:
•    
1. جمعیت شهرستان بیش از 250000 نفر باشد.
2. جمعیت مرکز شهرستان بیش از 125000 نفر باشد.
3. مسافت بین مرکز شهرستان و مرکز استان بیش از 125 کیلومتر باشد.
•    
ویژگی های فرمانداری ویژه:
•    
1- سمت فرماندار در فرمانداری ویژه ،معاون استاندار و فرماندار می باشد که در کلیه جلسات معاونین استان حضور دارد.
2- سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه های جهاد کشاورزی – آموزش و پرورش – راه و شهرسازی – امور اقتصادی و دارائی – تعاون کار و رفاه اجتماعی ، صنعت، معدن و تجارت ،اداره اطلاعات به معاون مدیر کل ارتقاء می یابد.
•    
هدف از ارتقاء شهرستانها به فرمانداری ویژه:
•    به منظور ارائه خدمات مناسب و نیز عدم تمرکز اداری و کاهش مراجعات مردم به مراکز استانها وهمچنین در راستای بستر سازی عملی برای توسعه در آمایش شهرستانی و نیز محرومیت زدایی و توزیع عادلانه منابع و بودجه شهرستانهای دارای شرایط یاد شده به فرمانداری ویژه ارتقاء یافته اند.
آئین نامه شرح وظایف کامل و حدود اختیارات فرمانداری ویژه با حضور فرمانداران ویژه منجمله فرماندار محترم مراغه در اسفند ماه 88 با حضور معاونین و وزیر محترم کشور تهیه و تدوین و جهت تصویب به هیات محترم دولت در سال 1389 ارائه شده است.
•    
•    استانهایی که دارای فرمانداری‌های ویژه می باشند:
استان آذربایجان شرقی    فرمانداری وِیژه شهرستان مراغه
    فرمانداری وِیژه شهرستان مرند
استان آذربایجان غربی    فرمانداری ویژه شهرستان خوی
    فرمانداری ویژه شهرستان مهاباد
    فرمانداری ویژه شهرستان میاندوآب
استان اصفهان    فرمانداری ویژه شهرستان کاشان
استان خراسان رضوی    فرمانداری ویژه شهرستان تربت حیدریه
    فرمانداری ویژه شهرستان سبزوار
    فرمانداری ویژه شهرستان نیشابور
استان خوزستان    فرمانداری ویژه شهرستان آبادان
    فرمانداری ویژه شهرستان دزفول
استان سمنان    فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود
استان سیستان و بلوچستان    فرمانداری ویژه شهرستان ایرانشهر
    فرمانداری ویژه شهرستان زابل
استان فارس    فرمانداری ویژه شهرستان لارستان
استان کرمان    فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان
    فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان
استان لرستان    فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد
استان مازندران    فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن
استان مرکزی    فرمانداری ویژه شهرستان ساوه
استان همدان    فرمانداری ویژه شهرستان ملایر
استان تهران
     فرمانداری ویژه شهرستان ورامین
    فرمانداری ویژه شهرستان ری
استان كردستان    فرمانداری ویژه شهرستان سقز

بازدید [ 10779 ]
برچسب ها