گزارشات تصویری

راهپیمایی اعتراض آمیز مردم بصیر شهرستان سقز علیه فتنه گران و اغتشاش گران

راهپیمایی اعتراض آمیز مردم بصیر شهرستان سقز علیه فتنه گران و اغتشاش گران
راهپیمایی اعتراض آمیز مردم بصیر شهرستان سقز علیه فتنه گران و اغتشاش گران
راهپیمایی اعتراض آمیز مردم بصیر شهرستان سقز علیه فتنه گران و اغتشاش گران
راهپیمایی اعتراض آمیز مردم بصیر شهرستان سقز علیه فتنه گران و اغتشاش گران
راهپیمایی اعتراض آمیز مردم بصیر شهرستان سقز علیه فتنه گران و اغتشاش گران
راهپیمایی اعتراض آمیز مردم بصیر شهرستان سقز علیه فتنه گران و اغتشاش گران