گزارشات تصویری

دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف

دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف
دیدار کریمیان و فرماندار پینجوین در نقطه صفر مرزی در راستای بازگشایی مرز سیف