گزارشات تصویری

دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه

دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه
دیدار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولان با مردم روستاهای بخش زیویه