گزارشات تصویری

دیدار فرماندار سقز، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس و مدیر کل بنیاد شهید با خانواده شهدا و ایثارگران

دیدار فرماندار سقز، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس و مدیر کل بنیاد شهید با خانواده شهدا و ایثارگران
دیدار فرماندار سقز، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس و مدیر کل بنیاد شهید با خانواده شهدا و ایثارگران
دیدار فرماندار سقز، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس و مدیر کل بنیاد شهید با خانواده شهدا و ایثارگران
دیدار فرماندار سقز، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس و مدیر کل بنیاد شهید با خانواده شهدا و ایثارگران
دیدار فرماندار سقز، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس و مدیر کل بنیاد شهید با خانواده شهدا و ایثارگران
دیدار فرماندار سقز، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس و مدیر کل بنیاد شهید با خانواده شهدا و ایثارگران