گزارشات تصویری

دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز

دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز
دیدار دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش با فرماندار سقز