گزارشات تصویری

حضور معاون فرمانداری سقز در سرای سالمندان مهر و دیدار با کهنسالان

حضور معاون فرمانداری سقز در سرای سالمندان مهر و دیدار با کهنسالان
حضور معاون فرمانداری سقز در سرای سالمندان مهر و دیدار با کهنسالان
حضور معاون فرمانداری سقز در سرای سالمندان مهر و دیدار با کهنسالان
حضور معاون فرمانداری سقز در سرای سالمندان مهر و دیدار با کهنسالان
حضور معاون فرمانداری سقز در سرای سالمندان مهر و دیدار با کهنسالان
حضور معاون فرمانداری سقز در سرای سالمندان مهر و دیدار با کهنسالان
حضور معاون فرمانداری سقز در سرای سالمندان مهر و دیدار با کهنسالان