گزارشات تصویری

حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز

حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز
حضور معاون سیاسی استاندار کردستان در مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان سقز