گزارشات تصویری

حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز

حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز
حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز
حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز
حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز
حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز
حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز
حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز
حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز
حضور معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اداری، بازارچه سیف و جمع کارکنان فرمانداری سقز