گزارشات تصویری

حضور فرماندار سقز و معاون عمرانی در مسیر سقز- بانه برای بررسی روند برفروبی

حضور فرماندار سقز و معاون عمرانی در مسیر سقز- بانه برای بررسی روند برفروبی
حضور فرماندار سقز و معاون عمرانی در مسیر سقز- بانه برای بررسی روند برفروبی
حضور فرماندار سقز و معاون عمرانی در مسیر سقز- بانه برای بررسی روند برفروبی
حضور فرماندار سقز و معاون عمرانی در مسیر سقز- بانه برای بررسی روند برفروبی
حضور فرماندار سقز و معاون عمرانی در مسیر سقز- بانه برای بررسی روند برفروبی
حضور فرماندار سقز و معاون عمرانی در مسیر سقز- بانه برای بررسی روند برفروبی
حضور فرماندار سقز و معاون عمرانی در مسیر سقز- بانه برای بررسی روند برفروبی
حضور فرماندار سقز و معاون عمرانی در مسیر سقز- بانه برای بررسی روند برفروبی