اخبار

تشریح وضع بیسوادی و باسوادی در شهرستان سقز

فرماندار سقز گفت: بر اساس آخرین آمار سرشماری 146 هزار و 831 نفر جمعیت 10 تا 49 سال در سقز وجود دارد که میزان باسوادی 94 و یک دهم درصد است.
تشریح وضع بیسوادی و باسوادی در شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، علی اکبر ورمقانی در نشست با روسای آموزش و پرورش سقز و زیویه افزود:بر اساس این آمار بیشتر باسوادان شهرستان سقز را مردان شهری با 97 و نیم درصد تشکیل می دهد.
وی اضافه کرد: در بین زنان و مردان شهری هم بیشترین باسوادان را مردان تشکیل می دهند و در بین زنان ومردان روستایی هم بیشترین باسوادان با 94 و 4 دهم درصد مربوط به مردان است.
ورمقانی افزود: تعدادباسوادان مرد در شهر 54هزار و 250 نفر و تعداد باسوادان مرد در روستا 17 هزار و 249 نفر و تعداد باسوادان زن در شهر 50هزار و 282 نفر و تعداد باسوادان  زن در روستا 13هزار و 949 نفر است.
وی ادامه داد: تعداد بیسوادان شهرستان سقز هم 11 هزار و 108 نفر است که بیشترین آمار با 8 هزار و 691 نفر مربوط به زنان روستایی است.

رشد مناسب ریشه کنی بیسوادی در سقز
فرماندار سقز اعلام کرد: این آمار در مقایسه باسرشماری سال 90 نشان دهنده رشد مناسب تلاش برای ریشه کنی بیسوادی در شهرستان سقز بوده است.
وی گفت: در سال 90 جمعیت 10 تا 49 سال شهرستان سقز 141 هزار و 643 نفر بوده است که 125 هزار و 892 نفر از آنان باسواد و15 هزار و 290 نفر بیسواد بوده است که بر این اساس درصد باسوادی 88 و 88 صدم و میزان بیسوادی 10 و 79 صدم درصد بوده است.
ورمقانی بر اهتمام جدی مسئولان و خانواده ها جهت سوادآموزی و ریشه کنی بیسوادی در شهرستان سقز تاکید کرد.
 رئیس اداره سواد آموزی سقز هم گفت: در سال جاری 2 هزار و 178 نفر در شهرستان سقز در دوره های سوادآوزی، تحکیم و انتقال جذب کلاس های نهضت سواد آموزی شده اند.
محمد فرخی، افزود: در صورتی که افراد 10 تا 50 سال برای کلاس های نهضت سواد آموزی ثبت نام کنند به هرکدام از آنان 144 هزار تومان پول بابت تشویق تعلق خواهد گرفت.

وی ادامه داد: به معلمانی که در زمینه سوادآموزی تلاش می کنند هم به ترتیب برای دوره بیسوادی 680 هزار تومان، دوره انتقال 840 هزار تومان و دوره تحکیم 130 هزار تومان پرداخت می شود.
او اظهار کرد: شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان سقز در سال جاری سه جلسه و شورای آموزش و پرورش با موضوع ریشه کنی بیسوادی یک جلسه برگزار و نهضت سوادآموزی نشست های ماهیانه برای بهبود کیفیت و روند سوادآموزی برگزار می کند.

225 آموزش دهنده به افراد بیسواد فعالیت می کنند
وی اعلام کرد: تعداد 225 نفر آموزش دهنده به افراد بیسواد و کم سواد در شهرستان سقز مشغول فعالیت هستند.
معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش سقز هم گفت: از سه مرکز یادگیری فعال در استان کردستان 2 مرکز در شهرهای سقز و صاحب مشغول فعالیت هستند.
سید رحمان سیدیان ادامه داد: در این دو مرکز 168 فراگیر مشغول فعالیت سوادآموزی هستند که در کنار درس های کلاس آموزش مهارت های زندگی، خیاطی و مشاوره هم دایر می شود.
رئیس آموزش و پرورش منطقه زیویه سقز هم گفت: ایجاد هسته های کتابخوانی، در اختیار قراردادن کتاب برای خانواده های کم سواد، برگزاری مسابقات کتابخوانی، اجرای طرح خواندن با خانواده، برپایی مسابقه انشا نویسی دربین افراد کم سواد ، توزیع ماهنامه فرصت دوم برای افراد کم سواد از دیگر فعالیت های نهضت سواد آموزی شهرستان سقز است.
خالید علیپور افزود: افراد کم سواد افرادی هستند که مدرک تحصیلی آنان حداکثر سوم و چهارم ابتدایی است و افراد باسوادبه افرادی می گویند که تاپایان ششم ابتدایی یا پنج نظام قدیم درس خوانده اند.
وی عنوان کرد: بیسواد هم به افردی گفته می شود که حداکثر دارای مدرک اول و تا دوم ابتدایی هستند.

بازدید [ 629 ]