گزارشات تصویری

برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام

برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام
برگزاری میز خدمت در دهه فجر 97 در مسجد حضرت امام علی(ع) و دارالاسلام