گزارشات تصویری

برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس

برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس
برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سقز در گرامیداشت هفته دفاع مقدس