گزارشات تصویری

برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز

برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز
برگزاری رژه نیروهای مسلح در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سقز