گزارشات تصویری

بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار

بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار
بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار
بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار
بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار
بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار
بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار
بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار
بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار
بازدید کامیل کریمیان فرماندار سقز از مکان جدید جمعه بازار