گزارشات تصویری

بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز

بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز
بازدید وزیر نیرو از سد چراغ ویس سقز