گزارشات تصویری

بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها

بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها
بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرماندار سقز، روسای اتاق اصناف و صمت از بازار و نانوایی ها