گزارشات تصویری

بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز

بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از پروژه های ژئوفیزیک هوایی و معدن طلای قُلقُله سقز