گزارشات تصویری

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از طرح های آب و فاضلاب شهری