گزارشات تصویری

بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه

بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه
بازدید فرماندار و دادستان سقز از بازار میوه