گزارشات تصویری

بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی

بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی
بازدید فرماندار سقز و معاونان از روند اسکان مسافران نوروزی