گزارشات تصویری

بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار

بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار
بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار
بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار
بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار
بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار
بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار
بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار
بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار
بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار
بازدید فرماندار سقز، معاون برنامه ریزی و روسای اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت از بازار