گزارشات تصویری

بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق

بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق
بازدید فرماندار سقز از منطقه عبدالرزاق