گزارشات تصویری

بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز

بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز
بازدید بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ،کریمیان فرماندار ویژه سقز ، اولیایی معاون برنامه ریزی فرمانداری و تعدادی از مسئولین از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی سقز