گزارشات تصویری

ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب

ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب
ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی وتمثال حضرت امام وگلبانگ انقلاب