گزارشات تصویری

آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سقز

آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سقز
آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سقز
آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سقز
آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سقز
آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سقز
آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سقز
آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه سقز