گزارشات تصویری

آئین تقدیر و معارفه شهردار سقز

آئین تقدیر و معارفه شهردار سقز
آئین تقدیر و معارفه شهردار سقز
آئین تقدیر و معارفه شهردار سقز
آئین تقدیر و معارفه شهردار سقز
آئین تقدیر و معارفه شهردار سقز
آئین تقدیر و معارفه شهردار سقز
آئین تقدیر و معارفه شهردار سقز
آئین تقدیر و معارفه شهردار سقز