مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی


موضوع معافیت

1-   درآمد حاصل از كلیه فعالیتهای كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد( ماده 81ق.م.م-  اشخاص حقوقی اشتغال درفعالیتهای كشاورزی)

2-      در مورد عملیات پیمانكاری در ایران ( هر نوع كار ساختمانی ، تاسیسات فنی و تاسیساتی كه شامل تهیه و نصب موارد مذكور)، در صورتی كه كارفرما ، وزارتخانه ها، موسسات وشركتهای دولتی یا شهرداریها باشند ، آن قسمت ازمبلغ قراردادكه ازطریق خریدداخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط برآنكه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی ، آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد ازپرداخت مالیات معاف خواهد بود.( تبصره) 2)ماده107ق.م.م -  اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از ایران)

3-   شعب و نمایندگی های شركتها و بانك های خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امربازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود ازشركت مادر وجوهی دریافت می كنند، نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.( تبصره3-ماده107 ق.م.م -  نمایندگی شركتها و بانكهای خارجی.)

4-   در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانكاری موضوع بند الف این ماده را به پیمانكاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار كنند معادل آن مبلغ، از لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پیمانكار دست دوم خریداری م یگردد از دریافتی پیمانكار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.( تبصره(4) ماده107ق.م.م -  پیمانكاران خارجی.)

5-   اندوخته هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود……( ماده 108 ق . م.م -  شركتهای بیمه.)

6-   مؤسسات بیمه خارجی كه با قبول بیمه اتكائی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی كه مؤسسات بیمه ایرانی در كشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتكائی دارای معافیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكائی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.( تبصره(5)ماده 109 ق.م.م -  شركتهای بیمه.)

7-   انتقال دارایی های شركتهای ادغام یا تركیب شده به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.( بند ب) ماده(111)ق.م.م -  شركتهای ادغام شده)

8-   عملیات ادغام یا تركیب شده به شركت جدید یا شركت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد قانون مالیاتها نخواهد بود( بند ج )ماده  (111)ق.م.م -  شركتهای ادغام یا تركیب شده)

9-   درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادریا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ، از تاریخ شروع بهر هبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد80% وبه مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به میزان صددرصد 100% و به مدت ده سال از )مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف است( ماده 132 ق.م.م -  واحدهای تولیدی یا معدنی درغالب اشخاص حقوقی)

10-  كلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرسال از پرداخت پنجاه درصد(50%) مالیات متعلق معاف هستند.(تبصره3ماده132 ق.م.م -  اشخاص حقوقی كه به امر سیاحتی و زیارتی مشغول هستند.)

11-  صددرصد درآمد شركتهای تعاونی روستائی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات معاف است( ماد ه 132 ق.م.م -  شركتهای تعاونی)روستایی،كارگری،كارمندی… ()

12-  درآمد حاصل از تعلیم و تربیت، مدارس غیرانتفاعی ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند و درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی معاف از پرداخت مالیات می باشند( ماده 134 ق.م.م - مراكز آموزشی، نگهداری معلولین، باشگاهها و مؤسسات ورزشی  )

13-  آن قسمت از سود ابرازی شركت های تعاونی و خصوصی كه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد ( (50%) مالیات متعلق موضوع ماده(105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این كه قبلا” اجازه توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی كه هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری كمتر باشد شركت می تواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداكثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداكثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذكور و یا باقی مانده هزینه اجرای كامل طرح بهره مند شود( ماده 138 ق.م.م -  شركتهای تعاونی و خصوصی).

14-  كارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند درصورتی كه تاسیسات خود را كلا” به خارج از شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی ازفعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. ( تبصره 3 ماده 138 ق.م.م-  شركت های تعاونی و خصوصی)

15-  فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف می باشند.() ماده139) ق.م.م -  فعالیت های انتشاراتی ومطبوعاتی، فرهنگی و هنری )مطابق دستورالعمل مربوط()

16-  وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشركتاب و نشریه های دوره ای و......... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف است.( تبصره 1 ماده 138 ق.م.م -  فعالیتهای غیرانتفاعی مؤسسات فرهنگی و آموزشی. )

17-  كمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عا مالمنفعه كه به ثبت رسیده اند مشروط بر آنكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امورمالیاتی كشور بر درآمد وهزینه آنها نظارت كند، از پرداخت مالیات معاف می باشند.( بند (ط) ماده (139ق.م.م -  مؤسسات خیریه و عام المنفعه)

18-  معافیت 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهای صنعتی محصولات بخش كشاورزی- شامل محصولات:  زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع. و صنایع تبدیلی و تكمیلی آن و معافیت 50% درآمد حاصل از صادرات سایر كالاهایی كه به منظور دست یافتن به اهداف صادرات كالاهای غیرنفتی به خارج از كشور صادر می شوند.( فهرست كالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی بازرگانی- كشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیات وزیران می رسد). ( بند (الف)ماده 141) ق.م.م - صادركنندگان محصولات بخش كشاورزی و صنایع تبدیلی و تكمیلی آن. تا پایان برنامه سوم توسعه موقوف الاجرا م یباشد و طبق ماده 113 قانون برنامه سوم عمل خواهد شد. )

19-  معافیت 100% درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می شوند.( بند( ب)ماده( 141 ) ق.م.م -  صادركنندگان)

20-  درآمد كارگاههای : فرش دستبافت، صنایع دستی و شرك تهای تعاونی و اتحادیه های تولیدیمربوطه از پرداخت مالیات معاف است.( ماده ( 142 ) ق.م.م -  شركتهای تعاونی تولیدی واتحادیه های تولید صنایع دستی.)

21-  معادل ده درصد(10%)از مالیات بر درآمد حاصل از فروش كالاهایی كه در بورس های كالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10%)از مالیات بر درآمد شركتهایی كه سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد(5%)از مالیات بردرآمد شركتهایی كه سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست شركتهای پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شركتهایی كه سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود درصورتی كه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد(20%)سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.-تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند(24)  ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده 1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال /3// موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. سود و كارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره(1) این  ماده به استثناء سودسهام و سهم الشركه شركتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیاتناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. در صورتی كه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران كه سهامدار شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس،سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد،از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. ( ماده( 143 ) وماده( 143مكررالحاق ق.م.م -  شركتهای عرضه كننده سهام در بورس های داخلی و خارجی)

22-  سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانكهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز(این معافیت شامل سپرده هایی كه بانكها یا مؤسسات اعتباری غیربانكی نزد هم می گذارند نخواهد بود.( ( بند(2) ماده 145 ق.م.م -  اشخاص در یافت كننده سود)

23-  جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. ( بند( 3) ماده145 ق.م.م -  در یافت كنندگان جوایز)

24-  سود پرداختی بانكهای ایرانی به بانكهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل). ( بند(4) ماده 145 ق.م.م -  اشخاص در یافت كننده سود)

25-  سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت . ( بند(5 )) ماده145 ق.م.م  -  اشخاص در یافت كننده سود یا جایزه)

26-  كاهش مالیات كارفرمایان كارگاههایی كه در دوران برنامه از طریق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی كه مبادرت به استخدام نیروی كار جدید نمایند، به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از كاركنان جدید الاستخدام.( ماده(49)) برنامه سوم توسعه. -  اشخاص حقوقی.)

27-  معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمای هگذارانی كه در مناطق كمتر توسعه یافته اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. ( ماده ( 50 ) برنامه سوم توسعه. -  اشخاص حقوقی.)

28-  كالاها و خدماتی كه صادر م یشوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهد بود.( بند (ب) ماده 113 برنامه )سوم توسعه -  كلیه اشخاص حقوقی كه درزمینه صادرات فعالیت دارند.)

29-  درمواردیكه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث ،توسعه، تكمیل و تجهیزفضاهای آموزشی ، پرورش و ورزشی و خوابگاه و سالنهای غذاخوری و كتابخان هها و خوابگا ههای دانش آموزش و دانشجویی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در چار چوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آنها هزین ههایی را انجام می دهند ، این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار م یگیرد. ( بند (الف)ماده ( 144برنامه سوم  توسعه. -  اشخاص حقوقی)

30-  وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است كلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث ، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور كند. ( بند(د)ماده  163 برنامه سوم توسعه. - كلیه اشخاص حقوقی   )

31-  به منظور تامین امكانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه ، وجوهی كه توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تكمیل فضاها ، اماكن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی میشود و یا به عنوان كمك به سازمان تربیت بدنی ، كمیته ملی المپیك ایران ، فدراسیونها ، هیاتها و انجمنهای ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت میگردد ، با تائید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میگردد . آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ( ماده( 169 برنامه  سوم توسعه -  اشخاص حقوقی )

32-  به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(ره ) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان درامور اجتماعی ، فرهنگی ، دفاعی و اشاعه تفكر بسیجی و مردمی كردن امنیت و دفاع از طریق تقویت كمی و كیفی بسیج مستضعفین : الف) هزینه هایی كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صرف تقویت و توسعه پایگاههای نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی بویژه احداث و تكمیل پایگاههای مقاومت بسیج میشوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشوند. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیرات خواهد رسید . ب) دولت موظف است یك درصد (1%)  از سود ناخالص كلیه شركتهای دولتی و شركتهای تابعهو وابسته به آنها و شركتهائی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملی نفت ایران( ماده ( 175 ) برنامه سوم توسعه - اشخاص حقوقی  )

33-   تسری معافیت موضوع تبصره(2) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم به “ واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات“ .( بند الف ماده 6 قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور( و اصلاح ماده (113)قانون برنامه -  اشخاص حقوقی )

34-  عبارت زیر به انتهای تبصره (3)  ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود :كارخانه های واقع در شعاع یكصدوبیست كیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد –تبریز- اهواز- اراك- شیرازو اصفهان) كه تاسیسات خود را به شهركهای صنعتی مصوب انتقال دهند از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.( بند(ب) ماده (6 )) قانونتنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه -  اشخاص حقوقی)

35-  اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیاتی بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهد بود كه با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ( ماده ( 13 )قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب

7/6/1372 - اشخاص حقوقی  )

36-   برای ادغام شركتها، بنگاهها و شكل گیری شركتهای بزرگ، اقدام ذیل مجاز است :مادامیكه موجب ایجاد تمركز و بروز قدرت « قانون تجارت » ادغام شركتهای تجاری موضوع باب سوم انحصاری نشود، به شكل یك جانبه (بقای یكی از شركتها- شركت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرك تجدید)با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فو قالعاده شركتهای سهامی یا چهارپنجم صاحبان سرمایه در سایر شركتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود..... سرمایه شركتی كه از ادغام شركتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شركتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده(48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366  و اصلاحیه های آن معاف است.( بند ( الف )ماده (40 )قانون برنامه چهارم توسعه -   اشخاص حقوقی و بنگاهها)

37-   به منظور ایجاد و توسعه شركتهای دانش بنیان و تقویت همكاریهای بی نالمللی، اجازه داده می شود،واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پاركهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ( ماده (47 ) قانون برنامه چهارم توسعه -  اشخاص حقوقی و واحدهای پژوهشی وفناوری)

38-  معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذارانی كه در مناطق كمتر توسعه یافته اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، طبق آیین نامه ای كه بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و كار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت م یرسد در طول سالیان اجرای برنامه درنظر گرفته شود. ( ماده ((103)قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذی از برنامه سوم ماده الف( 50) بند -  اشخاص حقوقی وسرمایه گذاران  )

39-  درمواردیكه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث ،توسعه، تكمیل و تجهیزفضاهای آموزشی، پرورش و ورزشی و خوابگاه و سالنهای غذاخوری و كتابخانه ها و خوابگاه های دانش آموزش و دانشجویی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در چار چوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آنها هزین ههایی را انجام م یدهند ، این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.( ماده  51 قانون برنامه چهارم تنفیذی از بند الف ماده 144 برنامه سوم -  اشخاص حقوقی)

40-  وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است كلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث ، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور كند.( ماده 107 قانون برنامه چهارم تنفیذی از بند  د) ماده ( 163 )برنامه سوم) -  كلیه اشخاص حقوقی)

41-  به منظور تامین امكانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه ، وجوهی كه توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تكمیل فضاها ، اماكن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی میشود و یا به عنوان كمك به سازمان تربیت بدنی ، كمیته ملی المپیك ایران ، فدراسیونها ، هیاتها وانجمنهای ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت میگردد ، با تائید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی میگردد . آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.( ماده (118) قانون برنامه چهارم تنفیذی از ماده (169) برنامه سوم  -  اشخاص حقوقی)

42-  به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری وفرماندهی كل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانانو جوانان در امور اجتماعی ، فرهنگی ، دفاعی و اشاعه تفكر بسیجی و مردمی كردن امنیت ودفاع از طریق تقویت كمی و كیفی بسیج مستضعفین :الف) هزینه هایی كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صرف تقویت و توسعهپایگاههای نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی بویژه احداث و تكمیل پایگاههای مقاومت بسیج میشوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشوند . آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیرات خواهد رسید . ب) دولت موظف است یك درصد (1% ) از سود ناخالص كلیه شركتهای دولتی و شركتهای تابعه و وابسته به آنها و شركتهائی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملی نفت ایران .( ماده ( 129 ) قانون برنامه چهارم (تنفیذی از ماده 175  برنامه سوم) -   اشخاص حقوقی  )

 

25 شهريور 93