معرفي فرماندار ویژه شهرستان سقز • نام و نام خانوادگی: علی اکبر ورمقانی
 • مدرك تحصیلی: مهندس عمران
 • سمت: معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز
 • محل تولد: ورمقان
 • تاریخ تولد:1348

   

 سوابق كاری:

 • مدیر مهندسی بهداشت جهاد سازندگی استان كردستان
 • مدیر كل آب و فاضلاب روستایی استان كردستان
 • عضو هیأت مدیره جهاد نصر كردستان
 • مدیر بازرسی وارزیابی عملكرد جهاد كشاورزی استان كردستان
 • مدیر كل خدمات فنی و مهندسی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران
 • مدیر سازمان تعاون روستایی استان البرز
 • كارشناس پایه ارشد طراحی و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كردستان
 • فرماندار سقز از آبان ماه 93